Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen/overeenkomsten
1.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw bestelling door BVBA V-sign Vankeirsbilck. V-sign Vankeirsbilck is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt V-sign Vankeirsbilck dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.2 De betaling dient vooraf te gebeuren.
2.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Tiffanyloodshop is vermeld en dit door V-sign Vankeirsbilck aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 9.

Artikel 3. Levering
3.1 Tiffanyloodshop hanteert een levertermijn van 5 werkdagen. Bij overschrijding hiervan, stelt Tiffanyloodshop de klant per email op de hoogte.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan U.
3.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende Posttarief.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Tiffanyloodshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 5. Garantie
5.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Tiffanyloodshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Tiffanyloodshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen tegen het dan geldende tarief voor uw rekening komen.
6.3 Tiffanyloodshop is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie<
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tiffanyloodshop, dan wel tussen Tiffanyloodshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tiffanyloodshop, is Tiffanyloodshop niet aansprakelijk.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tiffanyloodshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tiffanyloodshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tiffanyloodshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Disclaimer
9.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Tiffanyloodshop is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Tiffanyloodshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Tiffanyloodshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tiffanyloodshop schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
10.2 Wanneer door Tiffanyloodshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tiffanyloodshop deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tiffanyloodshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tiffanyloodshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Tiffanyloodshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 In geval van betwisting van welke aard ook i.v.m. onze facturen, zijn uitsluitend de rechtbank van Kortrijk en/of het vredegerecht van Izegem bevoegd, ook hiervan wordt door het werken van wissels of andere kasbeschikkingen niet van afgeweken.

Artikel 12. Artikelen die niet kunnen geretourneerd worden
12.1 Volgende artikelen kunnen niet teruggezonden worden aan Tiffanyloodshop wegens redenen van niet te controleren ongeoorloofd gebruik.
- Boeken en patronen
- Glasverf
- Glasfrits
- Glaspoeder
- Stringers
- Noodles

Niet goed, geld terug (Retour)
Mocht het geleverde artikel niet naar wens zijn, dan bieden wij u de mogelijkheid dit artikel retour te zenden.
De producten moet binnen 14 dagen na factuur datum worden terug gestuurd.
U dient onderstaande gegevens mee te sturen met de retour zending.
- Factuur nummer
- Artikel naam
- Artikel aantal
- Uw bank gegevens

U dient de producten te verzenden naar:
V-sign Vankeirsbilck
Zandbergstraat 4
8770 Ingelmunster

De verzendkosten zijn echter voor uw rekening.
U ontvangt het aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 14 dagen retour.
Wanneer een door u terug gezonden artikel gebruikt of beschadigd is, of de zending is niet voldoende gefrankeerd, behouden wij het recht om een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren.

Webshop gemaakt met EasyWebshop